Tekst łatwy do czytania (ETR)

Żłobek Miejski Nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim.

Główna siedziba żłobka znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Obotryckiej 1.

Żłobek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 );

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 72.);

3. Uchwała Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp., zmieniona Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750).

Rolą żłobka wynikającą z zapisów Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art.10 ustawy) jest:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Budynek żłobka jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami, żeby załatwić sprawę w żłobku mogą:

• napisać pismo i wysłać je na adres:

Żłobek Miejski Nr 2

ul. Obotrycka 1

66-400 Gorzów Wielkopolski

• przynieść pismo do siedziby żłobka przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl

E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: zm2@interia.pl.

• zadzwonić pod numer telefonu: 506 641 625.

• przyjść do żłobka i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy żłobka. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:30.

Numery telefonów do wszystkich grup w żłobku są na stronie internetowej: https://www.zlobki-gorzow.pl/dwojka/kontakt/

Wszystkie informacje o Żłobku Miejskim Nr 2 można znaleźć na stronach internetowych: https://www.zlobki-gorzow.pl/dwojka/ oraz BIP http://93.175.143.159/