Deklaracja

Deklaracja dostępności serwisu WWW Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Żłobek Miejski Nr2 w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Łuczak.
E-mail: zm2@interia.pl
Telefon: 506 641 625

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka
Adres: Żłobek Miejski Nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Obotrycka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
E-mail: dyrektorzm2@interia.pl
Telefon: 506 641 625

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Obotryckiej.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dudynek dwupoziomowy, częścowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku przez bramkę i drzwi główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek przywoławczy.
W budynku nie ma windy.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
– PJM (polski język migowy),
– SJM (system językowo-migowy),
– SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],