Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Listy dzieci (identyfikowanych numerem Karty zgłoszenia dziecka do żłobka) zostaną wywieszone w dniu 16.05.2024r. o godz. 8.00.

—————————————————————————————————————————————————————————

Zebranie z Rodzicami !!!!!!!!!!!!!

w dniu 22 maja 2024r. (środa) w godz. 16.30-17.30

odbędzie się obowiązkowe zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od 01.09.2024r. (w sali Grupy IV)

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA !!!!!

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych

—————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo.

Z dniem 15 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się nabór do żłobków miejskich na rok szkolny 2024/2025. Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Nabór dzieci do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Uruchomienie aplikacji za pośrednictwem, której będzie możliwe złożenie karty przyjęcia dziecka do żłobka (dalej zwanej „wnioskiem”), w wersji elektronicznej, nastąpi 15 kwietnia 2024 r. od godz. 8.00.

Zakończenie możliwości generacji wniosku nastąpi 30 kwietnia 2024 r. o godzinie 13.00.

Wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i wraz wymaganymi załącznikami  dostarczyć do  żłobka w terminie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00.

Przypominamy, iż zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty przyjęcia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia do placówki nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Przed wysłaniem wniosku proszę go zapisać i wydrukować. Następnie zatwierdzić i wysłać.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@um.gorzow.pl

E-nabór do żłobków miejskich

Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się od 15 do 30 kwietnia każdego roku.

nabór dotyczy dzieci mieszkających w Gorzowie Wielkopolskim

– nabór prowadzony jest za pośrednictwem zgłoszenia internetowego, następnie należy wydrukować kartę zgłoszenia i dostarczyć do placówki.

Rejestracja krok po kroku:

Krok 1

W przeglądarce internetowej wchodzimy na stronę: um.gorzow.pl

Krok 2

W lewym górnym rogu klikamy na zakładkę: E-URZĄD

Krok 3

Kategoria Edukacja klikamy: Nabór do żłobków

Krok 4

Od 15 kwietnia 2024 r. godziny 8:00 będzie odblokowany formularz zgłoszenia dziecka do żłobka miejskiego, który należy wypełnić zapisać, podpisać i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do placówki.

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 204 ); (plik do pobrania)ustawa żłobkowa t.j. 2024
  • Uchwała Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim, zmieniona Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750) oraz Uchwałą Nr XLVII/837/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 roku, poz. 435). (pliki do pobrania)uchwała statut ŻM2 2019 uchwała zmieniająca statut ŻM2 luty 2020 uchwała zmieniająca statut ŻM2 luty 2022

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie:

https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News

wyjaśnienie dot. obsługi oprogramowania

 Harmonogram rekrutacji:

Zgodnie ze statutami żłobków miejskich, przyjętymi przez Radę Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego, nabór do żłobków miejskich na rok szkolny 2024/2025 odbywa się od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku.

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 kwietnia 2024 roku, od godziny 8:00

do 30 kwietnia 2024 roku., do godziny 13:00

 

2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami, potwierdzającymi daną sytuację od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku

W dniu 30 kwietnia 2024 roku placówki będą przyjmowały dokumenty do godziny 14:00

3. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz  wstępne przyjęcia dzieci do grup od 1 maja do 15 maja 2024 roku
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci (identyfikowanych numerem Karty zgłoszenia dziecka do żłobka):

– przyjętych na nowy rok szkolny;

– nieprzyjętych;

– odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 16 do 20 maja 2024 roku
5. Zebranie z rodzicami od 21 do 31 maja 2024 roku

(obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka (niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację i skreślenie z listy dzieci przyjętych). do 31 maja 2024 roku

Terminy przyjmowania
Kart przyjęcia dziecka do żłobka
(wraz z załącznikami)

Data Godziny
15.04.2024 r. 9:00-14:00
16.04.2024 r. 9:00-14:00
17.04.2024 r. 9:00-14:00
18.04.2024 r. 9:00-14:00
19.04.2024 r. 9:00-14:00
22.04.2024 r. 9:00-14:00
23.04.2024 r. 9:00-14:00
24.04.2024 r. 9:00-14:00
25.04.2024 r. 9:00-14:00
26.04.2024 r. 9:00-14:00
29.04.2024 r. 9:00-14:00
30.04.2024 r. 9:00-14:00

DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA NA I PIĘTRZE

 

 

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka lub o posiadaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny przez kandydata do żłobka
2 Niepełnosprawność
w rodzinie dziecka
Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,

każda kolejna osoba po 5 pkt.

Oświadczenie o  niepełnosprawności poniżej 16 roku życia bądź znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca zamieszkania – Miasto Gorzów Wielkopolski Jeden rodzic – 20 pkt;

Obydwoje rodziców – 40 pkt;

Samotne wychowywanie dziecka – 30 pkt

Oświadczenie o posiadaniu Gorzowskiej Karty Mieszkańca przez rodzica / rodziców lub zeznanie roczne (PIT) za ostatni rok podatkowy do wglądu.
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10 pkt Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. – Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;

– Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie

dziennym – do wglądu;

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie   (aktualny wydruk z CEiDG) – do wglądu;

– W przypadku innej formy zatrudnienia dokument potwierdzający – do wglądu.

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7 Dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do danej placówki lub zgłoszenie w aktualnym naborze   jednocześnie dwojga lub więcej dzieci Rodzeństwo – 5 pkt;

Każde kolejne dziecko – 2 pkt.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki
8 Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
30 pkt. Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

 

Oświadczenie o sytuacji kandydata (plik do pobrania).zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata kwiecień 2024

Obowiązek informacyjny WYCHOWANKOWIE Z2