Informacje ogólne

Żłobek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2023, poz.204 ) Ustawa żłobkowa tj z 2023r.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 72 ze zm.);Rozporządzenie warunki lokalowe żlobek D20190072
 3. Uchwały Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r.
  w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750) oraz Uchwałą Nr XLVII/837/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 roku, poz. 435);uchwała statut ŻM2 2019 uchwała zmieniająca statut ŻM2 luty 2020 uchwała zmieniająca statut ŻM2 luty 2022

Rola żłobka wynikająca z zapisów Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

W art.10 ww. ustawy określono zadania żłobka, polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 • Żłobek Miejski Nr 2 położony jest w centrum miasta przy ul. Obotryckiej 1.
 • Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.
 • Żłobek Miejski Nr 2 jest jednostką budżetową utworzoną i finansowaną przez Miasto Gorzów Wlkp.
 • Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Nasza placówka dysponuje łącznie 122 miejscami w czterech grupach, przystosowanych do wieku dzieci:
Grupy Przedział wiekowy dzieci

(na dzień rozpoczęcia roku szkolnego)

GRUPA I

Raczki

od 20 tygodnia

do 1 roku i 2 miesiące

GRUPA II

Motylki

od 1 roku i 2 miesiące do 1 roku
i 8 miesięcy
GRUPA III

Radosne Misie

od 1 roku i 8 miesięcy do 2 lat
i 2 miesięcy
GRUPA IV

Wesołe Skrzaty

od 2 lat i 2 miesięcy do lat 3

Cele szczegółowe w funkcjonowaniu żłobka:

 • realizacja czynności opiekuńczych poszerzona o działania edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dzieci oraz o kształcenie umiejętności muzycznych, plastycznych, ekologicznych;
 • stworzenie prawidłowych warunków do rozwoju dziecka;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
  i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka, zapewnienie opieki
  i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka;
 • współpraca z rodzicami w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans;
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz teatralnej;

Odpłatność.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/70/2019 r. Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka żłobkach miejskich, zmienioną Uchwałą nr XXIII/406/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 r.uchwała opłaty za żłobek 2019 uchwała zmieniająca opłaty za żłobek 2020

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku przedstawia się następująco:

 • opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 250,00 zł miesięcznie.
 • opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 7,00 zł za każdy dzień pobytu.

Na wniosek rodzica opłata za pobyt może być obniżona w następujących przypadkach:zał. do umowy Wniosek o obniżenie opłaty za żłobek marzec 2022

 • o 50,00 zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Mieszkańca , tj. 200,00 zł miesięcznie;
 • o 125,00 zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, tj. 125,00 zł miesięcznie;
 • o 150,00 zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny oraz Gorzowskiej Karty Mieszkańca, tj. 100,00 zł miesięcznie.
 • w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności;
 • w przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za wyżywienie podlega proporcjonalnemu zwrotowi w wysokości stanowiącej iloczyn dni nieobecności i wysokości dziennej stawki żywieniowej, pod warunkiem poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w żłobku. Rozliczenie pobranej opłaty za wyżywienie następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

 Wnioski o obniżenie opłat składamy u Intendenta.

Do wniosków załączamy kserokopie kart posiadanych przez dziecko, uprawniających do obniżenia opłaty za żłobek.

Opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie, dokonywane na rachunek bankowy Żłobka Miejskiego Nr 2, rodzice/opiekunowie prawni uiszczają wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A.
numer: 51 1020 1954 0000 7402 0174 7906
Przelew należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem:

Wzór:
Odbiorca:
Żłobek Miejski Nr 2, ul. Obotrycka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Konto Nr: 51 1020 1954 0000 7402 0174 7906
Tytułem: 101 / 10 (numer dziecka podany w grupie/dany miesiąc),
P – (pobyt) …….. zł, Ż – (żywienie) ……. zł.

Zasady funkcjonowania żłobka w dniach przypadających pomiędzy dniami wolnymi.zarządzenie dni wolne pomiędzy śwętami 2017

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 2 W GORZOWIE WLKP.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w ŻŁOBKU 2022