Informacje ogólne

Żłobek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (j. Dz.U. z 2020, poz. 326  ) Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2020
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal,
  w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 72.);Rozporządzenie warunki lokalowe i sanitarne żłobki 2019
 3. Uchwała Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp., zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750) ;uchwała statut ŻM2 (Dz. U. Woj.) ŻM2 uchwała zmieniająca Statut

Rola żłobka wynikająca z zapisów Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

W art.10 ww. ustawy określono zadania żłobka, polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

 • Żłobek Miejski Nr 2 położony jest w centrum miasta przy ul. Obotryckiej 1.
 • Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.
 • Żłobek Miejski Nr 2 jest jednostką budżetową utworzoną i finansowaną przez Miasto Gorzów Wlkp.
 • Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Nasza placówka dysponuje łącznie 122 miejscami w czterech grupach, przystosowanych do wieku dzieci:

 

GRUPA I
„Raczki”
od 20 tygodnia
do 1 roku i 6 miesięcy
GRUPA II
„Motylki”
od 1 roku i 6 miesięcy do 2 lat
GRUPA III
„Radosne Misie”
od 2 lat do 2 lat i 6 miesięcy
GRUPA IV
„Wesołe Skrzaty”
od 2 lat i 6 miesięcy do lat 3

 

Cele szczegółowe w funkcjonowaniu żłobka:

 • realizacja czynności opiekuńczych poszerzona o działania edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dzieci oraz o kształcenie umiejętności muzycznych, plastycznych, ekologicznych;
 • stworzenie prawidłowych warunków do rozwoju dziecka;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
  i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka, zapewnienie opieki
  i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka;
 • współpraca z rodzicami w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans;
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz teatralnej;

Odpłatność.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/70/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich uchwała ws. opłat w żłobkach (DZ. U. Woj.)Uchwała-w-sprawie-zwolnienia-z-opłaty-za-żłobek

 

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku przedstawia się następująco:

 • opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 250,00 zł miesięcznie.
 • opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 7,00 zł za każdy dzień pobytu.

Na wniosek rodzica opłata za pobyt może być obniżona w następujących przypadkach:

 • o 50,00 zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Mieszkańca , tj. 200,00 zł miesięcznie;
 • o 125,00 zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny, tj. 125,00 zł miesięcznie;
 • o 150,00 zł w przypadku posiadania przez dziecko Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny oraz Gorzowskiej Karty Mieszkańca, tj. 100,00 zł miesięcznie.

 

 • w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności;
 • w przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za wyżywienie podlega proporcjonalnemu zwrotowi w wysokości stanowiącej iloczyn dni nieobecności i wysokości dziennej stawki żywieniowej, pod warunkiem poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w żłobku. Rozliczenie pobranej opłaty za wyżywienie następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

 Wnioski o obniżenie opłat składamy u Intendenta.

Do wniosków załączamy kserokopie kart posiadanych przez dziecko, uprawniających do obniżenia opłaty za żłobek.

Opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie, dokonywane na rachunek bankowy Żłobka Miejskiego Nr 2, rodzice/opiekunowie prawni uiszczają wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski S.A.
numer: 51 1020 1954 0000 7402 0174 7906
Przelew należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem:

Wzór:
Odbiorca:
Żłobek Miejski Nr 2, ul. Obotrycka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Konto Nr: 51 1020 1954 0000 7402 0174 7906
Tytułem: 101 / 10 (numer dziecka podany w grupie/dany miesiąc),
P – (pobyt) …….. zł, Ż – (żywienie) ……. zł.

zał. do umowy Wniosek o obniżenie opłaty za żłobek luty 2021