Rekrutacja

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że wyniki naboru na rok szkolny 2022/2023 zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy wejściu do żłobka (parter) od godz. 8.00 dnia 16 maja 2022 r. (poniedziałek).

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 24 maja 2022r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali grupy IV

odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców dzieci przyjętych (obecność obowiązkowa).

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.

 Serdecznie zapraszamy !!!

 

E-nabór do żłobków miejskich

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  • Uchwała Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim, zmieniona Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750) oraz Uchwałą Nr XLVII/837/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 roku, poz. 435). (pliki do pobrania)uchwała statut ŻM2 2019 uchwała zmieniająca statut ŻM2 luty 2020 uchwała zmieniająca statut ŻM2 luty 2022
  • Zarządzenie nr 03/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wielopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim. (plik do pobrania)03.2022 REGULAMIN ORGANIZACYJNY marzec 2022

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie:

https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News

wyjaśnienie dot. obsługi oprogramowania

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków (w roku 2022 do 02.05.2022r.)!!!

W bieżącym roku, ze względu na ostatni dzień rekrutacji przypadających w dzień wolny od pracy (sobota – 30 kwietnia), rekrutacją będzie trwała do dnia 02.05.2022r.

Harmonogram rekrutacji:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia danego roku
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami, potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 kwietnia danego roku
3. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz wstępne przyjęcia dzieci do grup od 01 do 15 maja danego roku
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:

– przyjętych na nowy rok szkolny;

– nieprzyjętych;

– odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 16 do 20 maja danego roku
5. Zebranie z rodzicami od 21 do 31 maja danego roku

(obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka (niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację i skreślenie z listy dzieci przyjętych). do 31 maja danego roku

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka lub o posiadaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny przez kandydata do żłobka
2 Niepełnosprawność
w rodzinie dziecka
Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,

każda kolejna osoba po 5 pkt.

Oświadczenie o   niepełnosprawności poniżej 16 roku życia bądź znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca zamieszkania – Miasto Gorzów Wielkopolski Jeden rodzic – 20 pkt;

Obydwoje rodziców – 40 pkt;

Samotne wychowywanie dziecka – 30 pkt

Oświadczenie o posiadaniu Gorzowskiej Karty Mieszkańca przez rodzica / rodziców lub zeznanie roczne (PIT) za ostatni rok podatkowy do wglądu.
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10 pkt Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. – Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;

– Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie

dziennym – do wglądu;

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie   (aktualny wydruk z CEiDG) – do wglądu;

– W przypadku innej formy zatrudnienia dokument potwierdzający – do wglądu.

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7 Dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do danej placówki lub zgłoszenie w aktualnym naborze   jednocześnie dwojga lub więcej dzieci Rodzeństwo – 5 pkt;

Każde kolejne dziecko – 2 pkt.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki
8 Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
30 pkt. Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Oświadczenie o sytuacji kandydata (plik do pobrania).zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata 2022

Szczegółowe terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka:

Data Godziny
15.04.2022 r. 9:00-14:00
19.04.2022 r. 9:00-14:00
20.04.2022 r. 9:00-14:00
21.04.2022 r. 9:00-14:00
22.04.2022 r. 9:00-14:00
25.04.2022 r. 9:00-14:00
26.04.2022 r. 9:00-14:00
27.04.2022 r. 9:00-14:00
28.04.2022 r. 9:00-14:00
29.04.2022 r. 9:00-14:00
02.05.2022 r. 10:00-15:00

 DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA NA I PIĘTRZE

 PROSZĘ O ZACHOWANIE DYSTANSU !!!!!

DO ŻŁOBKA PROSZĘ WCHODZIĆ POJEDYCZO !!!!!

PROSZĘ O POSIADANIE WŁASNEGO DŁUGOPISU !!!!!!!

 

Obowiązek informacyjny WYCHOWANKOWIE Z2