Rekrutacja

E-nabór do żłobków miejskich

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 326);Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2020
 2. Uchwała Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.693), zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/363/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 750) ; uchwała statut ŻM2 (Dz. U. Woj.), ŻM2 uchwała zmieniająca Statut
 3. Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 07 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 2 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, 07.2020 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji Żłobek Miejski Nr 2 kwiecień 2020

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie

http://www.eurzad.gorzow.pl/

dalej wchodzimy w Edukacja, potem Nabory.

wyjasnienie dot. obsługi oprogramowania

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków.

Harmonogram rekrutacjI:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia 2020
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca 2020
3. Weryfikacja kart zgłoszenia od 01 do 07 lipca 2020
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:1)    przyjętych na nowy rok szkolny;2)    nieprzyjętych;3)    odrzuconych z przyczyn formalnych. od 08 do 15 lipca 2020
5. Zebranie z rodzicami od 16 do 20 lipca 2020

(obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi do 31 lipca 2020

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Ø  Oświadczenie o wielodzietności;

Ø  Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu

2 Niepełnosprawność w rodzinie Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,

więcej niż jedna osoba – 30 pkt.

Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności – do wglądu
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca Jeden rodzic – 10 pkt;

Obydwoje rodziców – 20 pkt;

Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt

Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 12 pkt Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;

Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;

Ø  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (do wglądu) lub

Ø  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej – do wglądu

7 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki Rodzeństwo – 14 pkt;

Każde kolejne dziecko – 3 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
8 Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp. Jeden rodzic – 5 pkt;

Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt

Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
9 Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców 3 pkt Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):

– świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd

– świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
  w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)
40 pkt. Ø  Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

 

Obowiązek informacyjny PEŁNY Z2