Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 2 w ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy”

W ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, kolejnych 12 dzieci od dnia 15 lutego 2021 r. będzie uczęszczało do powiększonego w ramach komplementarnego Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ Grupy III w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wielkopolskim.
Dodatkowy nabór do Grupy III dotyczył 12 dzieci z rocznika 2018, których rodzice są osobami pracującymi. Pierwszeństwo w przyjęciu mieli rodzice z grup premiowanych w ramach Projektu tj. osoby samotnie wychowujące, rodzice z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne. W rekrutacji brane były wnioski rodziców / opiekunów prawnych, którzy złożyli je w kwietniowym naborze do placówki na rok szkolny 2020/2021 i aktualnie znajdowali się na liście rezerwowej.
W ramach Projektu rodzice nie będą ponosili odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci. Ponadto zaplanowano dla dzieci bezpłatne dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe (mała i duża motoryka) oraz logopedyczne.