Drodzy Rodzice!!!

Przypominamy, iż od 15 do 30 czerwca br. trwa składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację.

W ŻŁOBKU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY:

 • przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjna dezynfekcja rąk !!!
 • do placówki będą wpuszczane wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem !!!
 • proszę o wyposażenie się we własny długopis !!!!
 • prosimy o przychodzenie pojedynczo – jeden rodzic !!!!
 • przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione karty !!!!
 • integralną częścią karty jest prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie !!!!zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata od marca 2020_zmiana
 • TERMINY PRZYJMOWANIA KART ZGŁOSZENIA:
Data Godziny
15.06.2020 r. 8:00-15:00
16.06.2020 r. 8:00-14:30
17.06.2020 r. nieczynne
18.06.2020 r. 8:00-14:30
19.06.2020 r. 8:00-15:00
23.06.2020 r. 8:00-15:00
22.06.2020 r. 8:00-15:00
24.06.2020 r. nieczynne
25.06.2020 r. 8:00-15:00
26.06.2020 r. 8:00-15:00
29.06.2020 r. 8:00-15:00
30.06.2020 r. 8:00-15:00

 Kryteria i punkty rekrutacyjne oraz dokumenty potwierdzające daną sytuację:

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Ø  Oświadczenie o wielodzietności;

Ø  Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu

2 Niepełnosprawność w rodzinie Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,

więcej niż jedna osoba – 30 pkt.

Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności – do wglądu
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca Jeden rodzic – 10 pkt;

Obydwoje rodziców – 20 pkt;

Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt

Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 12 pkt Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;

Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;

Ø  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (do wglądu) lub

Ø  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej – do wglądu

7 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki Rodzeństwo – 14 pkt;

Każde kolejne dziecko – 3 pkt.

Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
8 Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp. Jeden rodzic – 5 pkt;

Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt

Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
9 Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców 3 pkt Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):

– świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd

– świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
  w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)
40 pkt. Ø  Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Harmonogram rekrutacji:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia 2020r.
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca 2020r.
3. Weryfikacja kart zgłoszenia od 01 do 07 lipca 2020r.
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:

1)   przyjętych na nowy rok szkolny;

2)   nieprzyjętych;

3)   odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 08 do 15 lipca 2020r.
5. Zebranie z rodzicami od 16 do 20 lipca 2020r.

(obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi do 31 lipca 2020r.

 

Pozdrawiam i do zobaczenia